top of page
stavebnicové kostky

Metoda ESDM

Early Start Denver model (ESDM)

ESDM je terapeuticko-intervenčním programem, který v sobě integruje několik přístupů (Denver Model, Pivotal Response Training, aplikovanou behaviorální analýzu (ABA) a je určený pro děti ve věku 12-60 měsíců. 

Vychází z vývojového rámce a využívá výzkumných poznatků o tom, jak se vyvíjí neurotypické děti během prvních pěti let života. Cílem terapeutických intervencí je podpořit podobný vývoj u dětí raného věku, u kterých bylo zjištěno riziko poruchy autistického spektra a minimalizovat symptomy autismu ve všech vývojových oblastech.

Terapeuticko-intervenční program probíhá ve hře, v rámci které terapeuti pracují s technikami, které podporují vývoj dítěte a rozvoj dovedností z různých vývojových oblastí (receptivní a expresivní komunikace, imitace, sdílená pozornost, hra, kognice, sociální dovednosti, jemná a hrubá motorika a sebeobslužné dovednosti). Ve hře následujeme dítě a volíme aktivity a materiály, které dítě preferuje, což zvyšuje motivaci dítěte k učení. Terapeut podněcuje u dítěte nové nebo již dříve získané dovednosti, které jsou záhy odměněny přirozeným chováním, např. úsměvem, pochvalou, výběrem nové hry.

Kdy je třeba s terapeutickou intervencí u dětí začít?

ESDM doporučuje začít s terapeuticko-intervenčním programem co nejdříve a aplikovat ho u dětí ve věku 12-36 měsíců, nejpozději však ve věku 4 let, protože v raném věku u dětí pozorujeme velkou míru neuroplasticity neboli schopnosti mozku měnit se, která se postupně snižuje se zvyšujícím se věkem. Velká míra neuroplasticity v prvních letech života souvisí s tím, proč mají děti velkou kapacitu pro učení se novým dovednostem.

Jak často by měly děti docházet na terapii?

Doporučuje se, aby s dítětem terapeut pracoval 10-20 hodin týdně a dále aby s dětmi terapeuticky pracovali i rodiče během běžných denních aktivit a během hry. ESDM probíhá s terapeutem v terapeutické místnosti, případně může terapeut terapii provádět i v prostředí, které je pro dítě přirozené, tedy např. doma, případně v předškolním zařízení. Nejčastěji terapie probíhá ve formátu 1:1 (terapeut a dítě). Protože je zapojení rodičů důležitou součástí metody ESDM, mohou s dítětem kromě terapeutů terapeuticky pracovat i rodiče, a to jak během herních, tak i během běžných denních aktivit. V případě, že rodiče chtějí s dítětem pracovat terapeuticky, je jim ze strany terapeutů průběžně poskytované koučování a í zaškolení v metodě ESDM.

Jak může ESDM napomoci dětem s PAS?

Metoda ESDM vede u dětí s autismem ke snížení projevů autismu, případně k jejich úplnému vymizení. Cílem terapie je co nejvíce přiblížit děti s PAS vývojové úrovni jejich vrstevníků.

 

Terapeutické intervence přispívají ke zlepšení ve všech oblastech vývoje dítěte. Dítě začíná více komunikovat a zároveň se zlepšuje jeho porozumění. Rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností v terapii má také pozitivní vliv na sociální interakce dítěte s druhými lidmi. Dítě se stává více přizpůsobivé, a tak dochází ke snižování projevů nežádoucího chování. Stejně tak se dítě stává více flexibilní během hry, která se v průběhu terapie stává méně repetitivní a herní dovednosti dítěte se postupně rozvíjí. Zároveň mají terapie pozitivní vliv na intelekt.

Dítě logopedie
bottom of page