top of page
  • kochf2

Základní milníky vývoje řečiJak se řeč vyvíjí?

Nejdůležitějším a nejintenzivnějším obdobím pro osvojování řeči jsou přibližně první čtyři roky života dítěte. Zdá se, že se jedná o kritické období pro rozvoj řeči, protože mozek dítěte je naprogramovaný osvojit si mateřský jazy


k ve velmi raném věku. Neznamená to však, že by děti nebyly schopné osvojit si jazyk i později v raném věku, avšak proces učení se jazyku pro ně může být obtížnější.


Jaké jsou základní milníky vývoje řeči?


Narození - 6 měsíců

● Po narození dítě preferuje zvuky a hlasy, kterým naslouchalo v prenatálním období (např.

hlas matky nebo její tlukot srdce)

● Prvním hlasovým projevem u dítěte je pláč a křik

● Kolem 1. měsíce se u dítěte objevuje fáze broukání, pomocí broukání dítě vyjadřuje svou

nespokojenost, později i spokojenost

● Reaguje na lidský hlas, otáčí se směrem za lidským hlasem

● Později kolem 4. měsíce nastává fáze žvatlání, kdy dítě vokalizuje s intonací - produkuje

různé hlásky a zvuky, i ty, které nejsou součástí mateřského jazyka

● Reaguje na své jméno


6 - 12 měsíců

● Kolem 6.-7- měsíce nastává fáze napodobivého žvatlání (dítě např. říká ba-ba, da-da), v

průběhu dalších měsíců se řeč více diverzifikuje, d


ítě začíná napodobovat hlásky svého

mateřského jazyka

● Rozumí jednoduchým instrukcím, zejména pokud je doprovází fyzické nebo verbální prompty

● Užívá jednoduchá gesta pro komunikaci, která jsou často doprovázena vokalizací (často se záměrem něco získat nebo s ostatními něco sdílet - např. pomocí ukazování)

● Chápe sociální užitečnost komunikace, začíná se zapojovat do sociálních interakcí

● Kolem 9. měsíce dítě začíná užívat sociální gesta a rozvíjí se u něj nonverbální komunikace (např. mává na rozloučenou)

● Kolem 10.-12. měsíce dítě začíná používat první slova

● Na konci tohoto období obvykle užívá jedno nebo více slov, může se jednat o jejich

aproximace


12-18 měsíců

● Dítě dělá první krůčky a to vede k tomu, že si začíná více uvědomovat sebe sama v prostoru a začíná užívat slova spojená s lokací

● Dítě má možnost více objevovat svět kolem sebe a od 15. měsíce se začíná ptát otázkou “Co je to?”● Kolem 15. měsíce má dítě repertoár zhruba 20 slov

● Dítě začíná samo užívat své vlastní jméno


18. měsíců až 2 roky

● Kolem 12.-18. měsíců dochází k prudkému nárůstu slovní zásoby a předpokládá se, že k

tomuto nárůstu dochází, když má dítě slovní zásobu kolem 50-100 slov

● Dítě začíná tvořit jednoduché dvouslovné věty


2 roky - 3 roky

● Dítě si začíná osvojovat základní gramatická pravidla

● Dítě pomalu začíná vyjadřovat budoucí čas

● Pokračuje vývoj dvouslovných vět, které se zdokona


lují a pomalu se transformují v první věty

● Zpočátku dítě nejvíce využívá 3. osobu v jednotném čísle, kolem 3. roku začíná užívat i

množné číslo, skloňovat a časovat

● Nejvíce slov v tomto období spadá do kategorie podstatných jmen, dítě do repertoáru slov pomalu přidává i více sloves, která jsou základem pro tvorbu prvních vět, dále do vět a frází přidává i přídavná jména, některá z nich jsou pro dítě však obtížná na pochopení (např. malý a velký - dítě chápe,, že jde o trvalou vlastnost objektu, ale je pro něj obtížné pochopit, že malý dům je např. větší než auto)

● Slovní zásoba 3letého dítěte je až 1000 slov
3 roky - 6 let

● Dítě se v tomto období snaží pochopit svět, příčinné souvislosti a vztahy, často se ptá

otázkou “Proč..?” a také “Jak..?”

● Verbální projev dítěte se zdokonaluje, stejně tak gramatická pravidla, která ale stále nejsou vždy uplatňována správně

● U dítěte pozorujeme tzv. kognitivní egocentrismus - jde o neschopnost uvažovat komplexně

a brát v úvahu více aspektů situace, což se projevuje i v řeči dítěte

● Komunikace dítěte se váže především na přítomnost a aktuální situaci

● Dochází k prudkému nárůstu slovní zásoby - děti v předškolním věku mají slovní zásobu

kolem 5000 slov
166 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page