top of page

Služby 

Učitel a žák

1. Vstupní vyšetření

Na samém počátku terapeutické práce s dítětem probíhá vyšetření, které obvykle trvá zhruba dvě hodiny a jehož cílem je určit vývojové oblasti, na kterých je třeba s dítětem terapeuticky pracovat. Stejně jako terapie probíhá i vstupní vyšetření s dítětem v rámci hry.

Vyšetření je zaměřené na několik vývojových oblastí:

● receptivní komunikace

● expresivní komunikace

● sociální dovednosti

● imitace

● sdílená pozornost

● kognice

● herní dovednosti

● jemná motorika

● hrubá motorika

● chování

● sebeobslužné dovednosti

2. Stanovení terapeutických cílů

Informace z vyšetření jsou podkladem pro tvorbu terapeutických cílů, které jsou stanové vždy na dobu dvanácti týdnů a poté dochází ke stanovení nových cílů, případně k úpravě dosavadních cílů dítěte. Cíle se zaměřují na rozvoj dovedností z výše zmíněných vývojových oblastí.

 

Zároveň jsou pro tvorbu terapeutických cílů velmi přínosné i informace ze strany rodičů, kteří mohou být aktivně zapojení do výběru terapeutických cílů. Je pro nás velmi důležité, aby rodiče zaznamenali pokrok dítěte nejen u nás na klinice, ale i v domácím prostředí.

3. Terapeuticko-intervenční program

Po stanovení cílů s dítětem pracuje terapeut, přičemž terapie s dítětem probíhá v rámci hry. V jedné terapeutické hodině zapojuje terapeut aktivity, ve kterých pracuje na terapeutických cílech dítěte a rozvíjí dovednosti, které dítě zatím nezvládá, nebo je zvládá jen částečně. V každé aktivitě obvykle terapeut s dítětem pracuje na několika cílech z různých vývojových oblastí.

 

Aby byl terapeuticko-intervenční program co nejúčinnější, obvykle je zapotřebí s dítětem pracovat pravidelně a intenzivně. Doporučuje se, aby s dítětem terapeut pracoval 10-20 hodin týdně a dále aby s dětmi terapeuticky pracovali i rodiče během běžných denních aktivit a během hry. ESDM probíhá s terapeutem v terapeutické místnosti. Nejčastěji terapie probíhá ve formátu 1:1 (terapeut a dítě) a jedna terapeutická intervence probíhá zhruba 50 minut.

Základní učebna

4. Konzultace

Protože je zapojení rodičů důležitou součástí metody ESDM, mohou s dítětem kromě terapeutů terapeuticky pracovat i rodiče a to jak během herních, tak i během běžných denních aktivit. V případě, že rodiče chtějí s dítětem pracovat terapeuticky, je jim ze strany našich terapeutů průběžně poskytované koučování a zaškolení v metodě ESDM. Zároveň jsou terapeuti mimo terapeutické intervence k dispozici v rámci konzultací.

bottom of page